Vooruitblik 2021

Samen op weg naar..

2021 belooft een bijzonder jaar te worden. Ondanks corona werkt Aeres hard aan haar ambitie om voorloper te zijn in de omslag naar een duurzame en leefbare groene sector. Hoe we dat doen, hoor je van onderwijsprofessionals die hun visie geven op duurzaam produceren, anders leren, een groenere leefomgeving, en je meer vertellen over de grootste uitdaging voor onze organisatie.

..duurzaam produceren

Ruud en Corné
De Nederlandse landbouw staat onder druk. Door intensief bodemgebruik, klimaatproblematieken en afnemende biodiversiteit dreigt de rek uit ons  agrofoodsysteem te raken. Om de landbouw toekomstbestendig te houden, moeten we duurzamer produceren. Ruud Hendriks (practor kringlooplandbouw) en Corné Kempenaar (lector precisielandbouw) leggen uit hoe zij dit zien. 

..anders leren

Foto van Marloes en Pieter in het gebouw van Aeres Hogeschool Wageningen

De manier waarop we leren is aan het veranderen: het wordt socialer, (inter)actiever, speelt zich af in en met de praktijk en ook steeds meer online. Wat betekent dit voor leren en ons onderwijs? We spraken hierover met docent/onderzoeker Pieter Seuneke, vastgoedportefeuillebeheerder Mike Maeijer en lesstofontwikkelaar Marloes Kok.

..een groenere leefomgeving

Groepsfoto buiten met geïnterviewden

Een groene leefomgeving is bij uitstek een Aeres-thema dat op alle onderwijsniveaus aandacht krijgt. Juist daarom pleiten schooldirecteur Annette Vermaas, hybride docent Eric Soer en docentonderzoeker Brigitta Methorst voor een organisatiebrede aanpak van dit thema.