Aeres meerjarenstrategie visual Groeien header

Missie en visie

Strategie

‘De Groene Veranderaar’ is de titel van onze meerjarenstrategie 2023-2027. De komende jaren zet Aeres verder koers naar het aanbieden van toonaangevend praktijkgericht beroepsonderwijs en ondersteunend onderzoek op het gebied van agro, food, groene leefomgeving, dier en techniek. Voor leerlingen, studenten en cursisten die op allerlei manieren met groene transities te maken krijgen.

'De Groene Veranderaar' beschrijft een aantal veranderingen in de wereld om ons heen en hoe Aeres daarop inspeelt. Dit leidt onder andere tot een nieuwe missie en visie (zie hieronder) en tot een aantal strategische keuzes en prioriteiten.

Klik hier om de meerjarenstrategie 2023-2027 te downloaden.

Bekijk hieronder de video van de strategie van Aeres

 

De visie beschrijft hoe we maatschappelijke ontwikkelingen zien in relatie tot onze organisatie. Vanuit deze visie ontstaat onze opdracht: onze missie.

Onze visie

De samenleving wordt geconfronteerd met grote transities. De urgentie om te verduurzamen is hoog. Thema’s als klimaat, een gezonde leefomgeving, dierenwelzijn en (wereld)voedselzekerheid staan hoog op de agenda. Grote transities gaan hand in hand met een toenemende behoefte aan mensen met kennis en vaardigheden, gecombineerd met een onderzoekende houding naar alternatieve perspectieven. De Nederlandse sectoren met betrekking tot agro, dier, food, gezonde leefomgeving en techniek zijn toonaangevend in de wereld. Aeres is verankerd in deze sectoren en kan met haar onderwijs en onderzoek leerlingen, studenten en cursisten voorbereiden op het leveren van een belangrijke bijdrage aan het versterken van de groene sectoren en aan oplossingen in de grote verandervraagstukken van deze tijd.

Onze missie

Met toonaangevend groen onderwijs en toegepast onderzoek op het gebied van agro, dier, food, gezonde leefomgeving en techniek, dragen wij bij aan een duurzame samenleving en de daarbij behorende groene transities. Stevig ingebed in maatschappij én werkveld leiden wij leerlingen, studenten en cursisten op tot kritische wereldburgers en dagen wij hen als (aankomende) professionals uit om op basis van gefundeerde kennis te bouwen aan de leefbare en toekomstbestendige wereld van morgen.

 

Onze grondslag

Het onderwijs binnen Aeres gaat uit van zowel een algemeen christelijke als bijzonder neutrale grondslag. Vanuit de samenhang tussen onderwijskundige, godsdienstige en levensbeschouwelijke keuzen als uitgangspunt geven we actief vorm aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de samenleving.