Oudere man studeert

Medezeggenschap

De medezeggenschap van Aeres is gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Ondernemingsraden (OR’s) Aeres

Na een gezamenlijk doorlopen traject om tot harmonisering van de medezeggenschapsstructuur te komen, is de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de stichting Aeres Groep in 2014 aan de slag gegaan. Ondersteunend in deze nieuwe situatie is een overzicht waarin staat aangegeven hoe het zit met de medezeggenschapsstructuur, de medezeggenschapsreglementen, de ondernemings-overeenkomst, de bijbehorende wetgeving (WHW, WOR) en afspraken tussen sociale partners (professioneel statuut).

De personele medezeggenschap is per onderdeel en op verschillende niveaus van Aeres geregeld. De medezeggenschap loopt via de raden van de Aeres-onderdelen. De groep kent de volgende inspraakorganen:

 • Centrale Ondernemingsraad stichting Aeres Groep
 • Ondernemingsraad Aeres VMBO en Aeres MBO
 • Ondernemingsraad Nordwin College
 • Medezeggenschapsraad Aeres Praktijkonderwijs
 • Ondernemingsraad Aeres Hogeschool
 • Ondernemingsraad Bestuursbureau
 • Ondernemingsraad Aeres Agree
 • Personeelsvereniging Aeres Tech

Het College van Bestuur en het Bestuursbureau onderhouden geen contacten met ouders en leerlingen/studenten tenzij het om officiële klachten gaat.

Per onderwerp is in het OR-reglement aangegeven of op dit onderwerp advies-, instemmings- of informatierecht van toepassing is en op welk niveau (COR, GOR, OR of MR) het onderwerp aan de orde komt. In het reglement is aangegeven of het College van Bestuur (CvB) of de directie vaststelt wie het gesprek met de COR/GOR/OR/MR voert. Daar zijn drie opties voor:

 • Het CvB stelt vast en voert het overleg.
 • Het CvB stelt vast en de directie voert het overleg.
 • De directie beslist en voert het overleg.

Zo wordt duidelijk wie normaliter het overleg voert en op welke wijze vanuit zeggenschap de functionaris eventueel gemandateerd is.

Ouder- en studentenraden

De medezeggenschap voor ouders en studenten is per onderdeel en op verschillende niveaus binnen Aeres geregeld. De groep kent de volgende centrale inspraakorganen:

 • Centrale ouderraad Aeres VMBO
 • Centrale studentenraad Aeres MBO
 • Centrale ouderraad Nordwin College
 • Studentenraad Nordwin College
 • Centrale studentenraad Aeres Hogeschool

Tevens zijn er op het niveau van locaties en faculteiten: ouderadviesraden, leerlingraden, studenten (deel)raden en faculteitsraden.