Aeres kuikens pluimvee

Professionele of integriteitscode

Betrokken en duurzaam

Een duurzame voedselproductie en -verdeling, een duurzame leefomgeving, natuur en landschap, een gezonde leefstijl en de lerende mens: daarbij voelt Aeres zich betrokken en wil zij aan bijdragen. Wat Aeres drijft, is de maatschappelijke opdracht om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot wereldburger en ondernemende professional. Dit betekent dat we:

 • onze verantwoordelijkheid nemen voor en een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld;
 • duurzaamheid als criterium betrekken bij bouwen en aanbestedingen en bij onze bedrijfsvoering;
 • op een diervriendelijke manier omgaan met de dieren in onze verschillende opleidingsfaciliteiten;
 • zorgvuldig omgaan met middelen (gegevens, geld, apparatuur, meubilair, etc.);
 • zorgvuldig omgaan met het melden van integriteitschendingen;
 • met gelijkwaardigheid als basiswaarde alert zijn op situaties waarin anderen zich niet respectvol behandeld voelen;
 • er alles aan doen om de ontplooiing van onze leerlingen en studenten te stimuleren en hun kansen op studiesucces te vergroten;
 • ons zo gedragen dat we (onderdelen van) Aeres niet benadelen dan wel onszelf ten koste van de (onderdelen van) Aeres bevoordelen.

Transparant

Aeres hecht aan transparantie. Transparantie geldt op alle niveaus, in ons werk met leerlingen en studenten en met medewerkers, en als (instellingen binnen) Aeres met externe relaties en organisaties. Open zijn betekent dat anderen kunnen waarnemen wat er gebeurt. Dat zorgt ervoor dat onze bedoelingen duidelijk zijn, eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn uitgangspunten voor ons handelen. We gaan zorgvuldig te werk. We respecteren, ook bij het omgaan met moderne communicatiemiddelen, de persoonlijke levenssfeer van leerlingen en studenten, medewerkers, externe relaties en sollicitanten. Dit betekent dat we:

 • een werk- en studiesfeer creëren waarbij het normaal gevonden wordt over de grenzen van het eigen werk heen te kijken;
 • ons realiseren dat we in ons professioneel handelen afhankelijk van elkaar zijn. Binnen Aeres is het realiseren van een werksfeer van wederzijds vertrouwen waarin we ons open stellen voor feedback en kritiek daarom de standaard;
 • ongeacht onze positie in de organisatie verschillende visies en meningen accepteren en ze, zo mogelijk, als motor voor ontwikkelingen gebruiken;
 • belanghebbenden kunnen laten zien hoe de werkprocessen zijn ingericht en hoe beslissingen zijn beargumenteerd. We hanteren geen verborgen agenda’s;
 • onze informatie overzichtelijk ordenen en zo organiseren dat deze voor belanghebbenden toegankelijk is;
 • transparant controleren en toetsen aan externe en interne regelgeving;
 • willen leren van fouten. Dat vereist een vanzelfsprekende rapportage en een toegankelijke analyse van incidenten, misverstanden en fouten en mogelijkheden om die te ondervangen.

Professioneel

Gewetensvolle professionaliteit en vakbekwame functie-uitoefening vormen voor ons de basis voor de kwaliteit en de continuïteit van onze organisatie. We houden ons aan de geschreven en ongeschreven regels die voor de eigen functie en de daarbij behorende rollen en taken gelden. Dit betekent:

 • dat we ons bewust zijn van onze individuele verantwoordelijkheid voor de geestelijke en lichamelijke veiligheid van allen die bij (onderdelen van) Aeres leren en werken;
 • dat we verantwoord omgaan met onze machtsrelatie ten opzichte van leerlingen en studenten;
 • dat we vanuit leidinggevende posities respectvol en verantwoord optreden naar medewerkers en hen stimuleren dat onderling eveneens te doen;
 • een familielid geen leiding kan geven aan een ander familielid;
 • dat we het belang van voorbeeldgedrag onderkennen. Dat geldt niet alleen voor leidinggevenden, maar ook voor medewerkers onderling en voor ons gedrag ten opzichte van leerlingen, studenten en de buitenwereld;
 • dat we een zorgvuldige afweging maken bij professionele beslissingen waarbij ook persoonlijke en/of organisatiebelangen een rol spelen;
 • dat we elke beoordeling zorgvuldig en zuiver tot stand laten komen;
 • dat we eerlijke voorlichting geven over onze opleidingen zodat potentiële leerlingen en studenten de best mogelijke opleidingskeuze kunnen maken. Daarbij staat de ontwikkeling van de lerende en het carrièreperspectief altijd voorop;
 • dat we ons bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek houden aan internationaal erkende principes van onderzoeksintegriteit;
 • dat we er bij benoemingen voor zorgen dat kandidaten eerlijke en gelijke kansen hebben.