Bekijk het jaar 2019 in kerncijfers. Duik in financiële resultaten, neem een kijkje in de toekomst en bekijk en vergelijk de aantallen in deelnemers, medewerkers en lectoraten.

Financiƫle resultaten

Per 31 december 2019 bedraagt het balanstotaal bijna € 143.700.000 en dat ligt circa € 1,3 mln. hoger dan op 31 december 2018. Het financiële resultaat is voor heel Aeres € 4.760.000 positief en is € 2.067.000 hoger dan de begroot. Belangrijke oorzaken zijn de extra rijksbijdragen in het vo en hbo en meer overige subsidies. Ook de omzetontwikkeling bij Stichting PTC+ draagt bij aan het resultaat.

Het resultaat ziet er per onderdeel als volgt uit:
Resultaat per stichting

Publiek-private samenwerking

Samenwerking is een van de speerpunten uit de Aeres-strategie en een voorwaarde voor goed onderwijs dat mensen opleidt voor werk in een sterk innovatieve sector. In 2019 komt 20,5% van de totale omzet van Aeres uit publiek-private activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat samenwerking en commerciële activiteiten, direct dan wel indirect, een bijdrage moeten leveren aan de corebusiness van Aeres: onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Publiek private samenwerking

Verwacht exploitatieresultaat per stichting

Het is niet mogelijk om over de toekomst te praten, zonder de Covid-19-crisis te noemen. Wat de (financiële) gevolgen zullen zijn, is op het moment van het schrijven van het jaarverslag 2019 nog zo moeilijk voor te stellen en daarom zo moeilijk te voorspellen, dat ze nog niet zijn opgenomen in de onderstaande continuïteitsinformatie. Het zal vooral pittig worden voor de commerciële onderdelen, maar Aeres staat er (financieel) goed voor. Daardoor kan zij de uitdagingen aan en richt zij zich vol vertrouwen op de toekomst. In de onderstaande verwachting is ook nog geen rekening gehouden met de fusie met Nordwin College. 

Aeres verwacht dat het aantal deelnemers in het vmbo de komende jaren wat gaat dalen, hoewel het per locatie verschilt. In het mbo en bij de hogeschool zal het aantal deelnemers nog een paar jaar licht stijgen of gelijk blijven. Bij de commerciële activiteiten is ruimte voor groei. Daar is het vinden van toptrainers in combinatie met een relevant aanbod de uitdaging.

Exploitatieresultaat per stichting

Aantallen deelnemers: regulier en commercieel 

Aeres verzorgt in 2019 onderwijs en commerciële leertrajecten voor ruim 25.000 leerlingen, studenten en cursisten. 

Aeres AOC heeft 7.018 leerlingen en studenten in 2019. Dit is een toename van 0,4% ten opzichte van 2018: het praktijkonderwijs blijft gelijk, vmbo en mbo groeien allebei licht. Tien mbo-studenten komen uit het buitenland. De instroom stijgt zowel bij het vmbo als in het mbo. De groeilocaties zijn Barneveld (mbo), Emmeloord (mbo), Lelystad (vmbo), Nijkerk (vmbo) en Velp (vmbo). Het aantal bol-studenten neemt toe, het aantal bbl-studenten daalt. 
Bij Aeres Hogeschool stijgt het aantal ingeschreven studenten met 5,0% ten opzichte van 2018 naar 3.680 studenten. 202 daarvan komen uit het buitenland. De stijging is groter dan het landelijk gemiddelde van 0,3%. 
De commerciële activiteiten van het aoc (Aeres Training Centres), de hogeschool en Aeres Tech verzorgen eendaagse en meerdaagse activiteiten voor 10.000 cursisten. 

Aantal deelnemers 2019

Personele kengetallen

De 1.404 Aeres-medewerkers (1.118,29 fte) werken op 12 locaties en vier flexplekken die vooral in het midden en oosten van het land liggen. Zowel qua aantallen, als in fte’s werken er iets meer vrouwen dan mannen bij de Aeres-onderwijsinstellingen. In het geheel werken de mannen meer uren (fte’s). Dit komt vooral door Aeres Tech, waar de mannen zowel in absolute zin, als ook in fte’s in de meerderheid zijn. 
Stichting Aeres Groep heeft 14,03% medewerkers die ouder zijn dan 59 jaar. Het percentage 59+ stijgt daarmee licht. Bij Stichting PTC+ (Aeres Tech e.a.) is het percentage 59+ duidelijk hoger (28,4%), maar is gedaald sinds 2018 (32,5%). Bij Aeres Agree is het percentage (4,0%) bijna gelijk aan dat in 2018. 
Het verzuimpercentage daalt in 2019 voor heel Aeres.

Voor heel Aeres zien de kengetallen personeel er als volgt uit:
Aantal medewerkers 2019

Lectoraten

In 2019 heeft Aeres Hogeschool vijftien lectoraten: twee in Almere, acht in Dronten en vijf in Wageningen. De lectoraten werken binnen drie onderzoeksprogramma’s en zes onderzoekslijnen. In bijlage 9 van het jaarverslag ‘Horizon verbreden’ staat de Publicatielijst Aeres Hogeschool. 

Onderzoekprogramma: Gezond leven in de Groene Stad

Faculteit: Aeres Hogeschool Almere

Onderzoekslijn: Groene en Vitale stad
Lectoraat: Groene en Vitale stad

Onderzoekslijn: Voedsel en Gezondheid
Lectoraat: Voedsel en Gezond Leven 

Onderzoekprogramma: Duurzaam ondernemen

Faculteit: Aeres Hogeschool Dronten

Onderzoekslijn: Biobased & circulaire economie
Lectoraat: Circulair ondernemen in de agri- en foodbusiness

Onderzoekslijn: Dier
Lectoraten:

 • Grasland en beweiding
 • Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij
 • Management van Rundergezondheid
 • Agrarisch waterbeheer (valt ook onder onderzoekslijn Plant)

Onderzoekslijn: Plant
Lectoraten: 

 • Aardappelinnovatie
 • Precisielandbouw en smart farming
 • Duurzaam bodembeheer
 • Agrarisch waterbeheer (valt ook onder onderzoekslijn Dier)

Onderzoekprogramma: Wijs(heid)

Faculteit: Aeres Hogeschool Wageningen

Onderzoekslijn: Wijs(heid)
Lectoraten: 

 • Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers
 • Professionele identiteit en organisatieontwikkeling
 • Responsief onderwijs
 • Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen
 • Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken