Een kartrekker voor ontwikkeling en innovatie

Sinds 2018 participeren alle onderwijsinstellingen van Aeres in een programma met gezamenlijke ontwikkel- en innovatieactiviteiten. Het programma wordt gecoördineerd door Marijn van der Laan,  sinds twee jaar directeur Ontwikkeling en Innovatie bij Aeres. Er worden nationale en internationale projecten en activiteiten geïnitieerd waarbij verschillende Aeres-onderdelen en -locaties gezamenlijk ontwikkelen en innoveren. Op deze manier worden vakinhoudelijke verbindingen gelegd, zowel binnen Aeres, als extern met samenwerkingspartners. 

 

Waarom deze gezamenlijke activiteiten?

Van der Laan: ‘De meeste Aeresbrede ontwikkelingsactiviteiten zijn vakinhoudelijk. Er worden vragen gesteld als: hoe maken we de connectie met het bedrijfsleven? Wat zijn de trends? Beschikken de docenten over de meest actuele vakkennis? Wat moeten studenten weten en kunnen om aan de bak te kunnen? We zoeken naar mogelijkheden om op dergelijke onderdelen beter en misschien ook efficiënter samen te werken; wat kunnen we van elkaar leren?‘
 

Nieuwe projecten

Een keer per jaar doet Van der Laan een oproep aan docenten om ideeën aan te dragen voor nieuwe ontwikkel- en innovatieprojecten. Die voorstellen worden ingeleverd bij een van de zogenoemde programmateams die Aeres kent voor belangrijke vakinhoudelijke thema’s. Voor goedkeuring van de projecten wordt erop gelet dat er minimaal twee tot drie verschillende Aeres-onderdelen samenwerken. Ook moet het project blijvend iets nieuws opleveren voor het onderwijs binnen Aeres en bovendien de aansluiting met het bedrijfsleven verbeteren. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan het project in aanmerking komen voor een ontwikkelsubsidie. De genoemde programmateams krijgen ook zelf een budget, waarmee ze activiteiten kunnen stimuleren. Van der Laan: ‘Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een Tour de Technique gedaan; we hebben met een bus mensen opgehaald en zijn naar Aeres Tech in Ede en het Agri Innovation Centre in Dronten gegaan. Gewoon om eens te laten zien wat we op dat gebied eigenlijk hebben. Zo zijn er heel veel kleine activiteiten waarmee we proberen ontwikkelingen te stimuleren en te activeren.’ 
 

Tijdens de ‘Tour de Technique’ gingen docenten en vakgenoten langs bij Aeres Tech in Ede en
het Agri Innovation Centre in Dronten om een indruk te krijgen van faciliteiten, ontwikkelingen en opleidingsmogelijkheden. 

Aeres Drone Academy

Als voorbeeld in 2018 noemt Van der Laan het project Aeres Drone Academy, in het programmateam ‘Groene en gezonde leefomgeving’. ‘De Drone Academy was een mbo-project, maar wordt in dit project gelinkt aan het hbo-lectoraat precisielandbouw en de hbo-opleiding Geo media en design. In andere projecten werd gekeken hoe gegevens van melkmachines te gebruiken zijn in het onderwijs of, zoals bij het Consumer LAB ‘Feeding the City’, hoe je samen met burgers onderzoek kan doen. Ook werd er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om insecten te gebruiken in veevoer, naar de duurzaamheid in de bloemensector, de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal voor diergerichte opleidingen en nog veel meer.‘ 

‘Als ik ergens een vonkje zie dan probeer ik dat verder op te stoken.’

Marijn van der Laan, Directeur Ontwikkeling en Innovatie

Verbinding

Behalve naar ontwikkelings- en innovatieprojecten gaat een deel van het budget ook naar de vakgroepen, ook wel sectoroverleggen genoemd. Van der Laan: ‘Binnen de sectoroverleggen Bloem, Toegepaste Biologie, Veehouderij, Dier, Paard, Food en Groene ruimte overleggen teamleiders en opleidingscoördinatoren met elkaar over kennisdeling en mogelijkheden om gezamenlijk aan ontwikkeling te doen.  Met het ontwikkel- en innovatiebudget dat ze krijgen, organiseren ze bijvoorbeeld docentenbijeenkomsten voor alle docenten in de betreffende vakgroep. Ook daar is duidelijk verbinding tussen vmbo, mbo en hbo. In de discussie tijdens de docentendagen helpen en inspireren de deelnemers elkaar om samen verder te komen. Ook worden vaak externe experts uit het bedrijfsleven uitgenodigd om te inspireren en om gezamenlijk op de hoogte te blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen in de sector.’ 
 

Belang

Aeres heeft voor ontwikkeling en innovatie dus een structuur, een gezamenlijk budget én in de persoon van Van der Laan iemand die is vrijgemaakt om de kar te trekken. En daarbij ziet ze voor zichzelf vooral een rol weggelegd van verbinder en van degene die net even een extra zetje in de rug geeft. ‘Bij al die verschillende onderdelen van Aeres gebeuren zoveel leuke, boeiende en vernieuwende dingen, en vaak weet lang niet iedereen daar van af. Vanuit de projecten die door de docenten worden ontwikkeld komt zoveel energie, zoveel ideeën... Kijk, ik zie mezelf wel eens als een fikkiestoker, als ik ergens een vonkje zie dan probeer ik dat verder op te stoken.’