Bekijk op deze pagina het jaar 2018 in kerncijfers. We delen financiële resultaten, aantallen in deelnemers, medewerkers en lectoraten en bieden en een kijkje in de toekomst.

Financiële resultaten

Per 31 december 2018 bedraagt het balanstotaal € 142.307.000 en ligt circa € 2,4 mln. lager dan op 31 december 2017. Het financiële resultaat is voor heel Aeres € 4.434.000 positief. Dit resultaat is het gevolg van een groot aantal meevallers. Een belangrijk deel komt door de extra bekostiging (ca. 2,1 mln) als compensatie van de onderbekostiging van het groene onderwijs. Tevens zijn er meevallers bij het verminderd gebruik van het wachtgeld, de stijging van de rijksbijdrage door de loon- en prijsbijstellingen en lagere huisvestingslasten. Het resultaat ziet er per onderdeel als volgt uit:

Verwacht exploitatieresultaat per stichting

De verwachting is dat het aantal deelnemers in het vmbo de komende jaren gaat dalen: er komen minder kinderen van de basisschool. In het mbo en bij de hogeschool zal het aantal nog een paar jaar licht stijgen of gelijk blijven. Bij de commerciële activiteiten is ruimte voor groei. Daar is het vinden van toptrainers in combinatie met een relevant aanbod een uitdaging.


Aantallen deelnemers in het onderwijs (stichting Aeres Groep)

Het Aeres AOC heeft in 2018 6.990 leerlingen en studenten. Dit is een afname van 1,3% ten opzichte van 2017, die voor rekening van het vmbo-komt. Het aantal mbo-studenten stijgt licht, veertien van hen komen uit het buitenland. De instroom daalt zowel bij het vmbo als in het mbo. Desondanks groeien de vmbo-locatie Lelystad en de mbo-locaties Barneveld, Nijkerk en Emmeloord nog steeds. Velp is nagenoeg stabiel. Het aantal bol-studenten neemt toe, het aantal bbl-studenten daalt. 
Bij Aeres Hogeschool stijgt het aantal ingeschreven studenten met 1,7% ten opzichte van 2017 naar 3.505 studenten. 221 daarvan komen uit het buitenland. De stijging is groter dan het landelijk gemiddelde van 0,7%. De commerciële trainingcentra verzorgen activiteiten voor duizenden cursisten. 


Personele kengetallen

De 1.330 Aeres-medewerkers (1.069,9 fte) werken op 14 locaties en twee flexplekken die vooral in het midden en oosten van het land liggen. Zowel qua aantallen, als in fte’s werken er iets meer vrouwen dan mannen bij de Aeres onderwijsinstellingen. In het geheel werken de mannen meer uren (fte’s). Dit komt vooral door Aeres Tech. Het ziekteverzuim onder de medewerkers van de onderwijsonderdelen laat een lichte stijging zien. Bij de andere onderdelen is een daling te zien. 
Stichting Aeres Groep heeft 13,25% medewerkers die ouder zijn dan 60 jaar. Het percentage 60+ stijgt licht. Bij Stichting PTC+ is het percentage 60+ duidelijk hoger (32,45%) en stijgend, bij Aeres Agree lager (4,3%), maar ook stijgend. Voor heel Aeres zien de kengetallen personeel er als volgt uit: 

Lectoraten

In 2018 heeft Aeres Hogeschool vijftien lectoraten: twee in Almere, zeven in Dronten en vier in Wageningen. De lectoraten werken binnen drie onderzoeksprogramma’s en zes onderzoekslijnen. In bijlage 9 van het jaarverslag ‘Leren is de motor’ staat de Publicatielijst Aeres Hogeschool. 

 • Onderzoekprogramma: Gezond leven in de Groene Stad
  Onderzoekslijn: Groene en Vitale stad
  Faculteit: Aeres Hogeschool Almere
  Lectoraat: Groene en Vitale stad

 • Onderzoekprogramma: Gezond leven in de Groene Stad
  Onderzoekslijn: Voedsel en Gezondheid
  Faculteit: Aeres Hogeschool Almere
  Lectoraat: Voedsel en Gezond Leven
 • Onderzoekprogramma: Duurzaam ondernemen
  Onderzoekslijn: Biobased & circulaire economie
  Faculteit: Aeres Hogeschool Dronten
  Lectoraten: 
  • Duurzame energie en groene grondstoffen
  • Circulair ondernemen in de agri- en foodbusiness

 • Onderzoekprogramma: Duurzaam ondernemen
  Onderzoekslijn: Dier
  Faculteit: Aeres Hogeschool Dronten
  Lectoraten: 
  • Grasland en beweiding
  • Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij
  • Management van Rundergezondheid

 • Onderzoekprogramma: Duurzaam ondernemen
  Onderzoekslijn: Plant
  Faculteit: Aeres Hogeschool Dronten
  Lectoraten: 
  • Aardappelinnovatie
  • Precisielandbouw en smart farming
  • Duurzaam bodembeheer

 • Onderzoekprogramma: Wijs(heid)
  Onderzoekslijn: Wijs(heid)
  Faculteit: Aeres Hogeschool Wageningen
  Lectoraten: 
  • Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers
  • Professionele identiteit en organisatieontwikkeling
  • Responsief onderwijs
  • Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen
  • Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken