Eikenbladeren

Stichtingen Bureau Erkenningen en Groenkeur gaan samen verder

Date

Stichting Bureau Erkenningen en Stichting Groenkeur gaan vanaf 1 januari 2022 samenwerken. Beide stichtingen zijn erkend en bekend van het beheren van persoons- en bedrijfscertificaten (schemabeheer) binnen het groene domein. Door de samenwerking, die ondersteuning krijgt van Stichting Aeres Groep, ontstaat een meer robuuste organisatie. De koppeling met Aeres en de andere AOC’s leidt tot inbreng van onderwijskwaliteit in de richtlijnen van Groenkeur. Bureau Erkenningen krijgt op deze wijze een bredere basis met het bedrijvennetwerk van Groenkeur. Daarnaast komt er een bundeling van het schemabeheer in richtlijnen die nauw verwant zijn aan elkaar.

Voorzitter Bastiaan Pellikaan van Stichting Bureau Erkenningen en Ineke Mastenbroek, voorzitter van Stichting Groenkeur, zien extra meerwaarde voor de deelnemende bedrijven, gecertificeerde personen en hun opdrachtgevers. De krachtenbundeling biedt een aantal voordelen:

 • Uitwisseling van kennis en expertise: de (kleine) uitvoerende teams gaan samenwerken,
  waardoor uitwisseling van expertise plaats kan vinden;
 • De aanwezige kennis binnen technische commissies, vaststellingscommissies en colleges
  versterkt elkaar;
 • Aeres biedt een directe toegang tot de onderwijservaring binnen de AOC’s;
 • Er ontstaat een breder netwerk van op elkaar aansluitende netwerken;
 • Automatiseringssystemen worden op elkaar afgestemd. Gecertificeerde personen en bedrijven
  en opdrachtgevers kunnen straks met één portaal hun kwalificeringen checken.

Behoud van merknamen
‘Het afgelopen halfjaar is gebruikt om de puzzelstukjes in elkaar te passen’, zegt Bastiaan Pelikaan. ‘De aandacht is uitgegaan naar de inrichting van het onafhankelijke schemabeheer, een belangrijke asset om onder accreditatie te kunnen werken’ vertelt Ineke Mastenbroek. ‘Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers blijven rekenen op de onverminderde inzet van de stichtingen om de kwaliteit en het vakmanschap van de sector te bevorderen.’ Beide stichtingen beheren straks bijna 80.000 vakbekwaamheidsbewijzen en kennen een register met ruim 225 aangesloten bedrijven.
Terwijl er op organisatorisch vlak een krachtenbundeling plaatsvindt, blijven de sterke merknamen ‘Groenkeur’ en ‘Bureau Erkenningen’ richting klanten, samenwerkingspartners en gecertificeerden bestaan.

Bureau Erkenningen
Stichting Bureau Erkenningen beheert vakbekwaamheidseisen voor persoonscertificering voor Gewasbescherming, Knaagdieren en mollen & woelratten (76.000 personen), dit is een overheidstaak als Zelfstandig Bestuurs Orgaan. Daarnaast is Bureau Erkenningen schemabeheerder voor twee persoonsgebonden certificeringen. Dit zijn het AOC-Keurmerk voor scholingen Flora & Faunabeheer, voor de gedragscodes natuurbescherming, en het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC). Deze laatste twee gaan over naar Groenkeur. Bureau Erkenningen is als werkorganisatie van de gezamenlijke AOC’s, ondergebracht bij Stichting Aeres Groep, die de rol van penvoerder vervult.

Groenkeur
Stichting Groenkeur beheert sinds 2003 bedrijfscertificaten (ca. 200 bedrijven) voor Groenvoorziening met Addon Kleurkeur, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening, onder accreditatie gekoppeld aan ISO9001. Groenkeur heeft daarnaast een productcertificaat voor Duurzamere Boomkwekerijproducten en beheert vijf persoonscertificaten (ca 2.500 personen), waaronder het landelijk register voor Boom Veiligheids Controleurs en Dak- & Gevelbegroeners. In 2019 is samen met de Vlinderstichting Kleurkeur opgezet, zowel als persoons- en als bedrijfscertificaat. In 2020 is het certificaat Veilig Werken op Hoogte voor groene daken & gevels geïntroduceerd. In 2022 volgt inspecteur NEN conditiemeting 2767 groen.

_________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Dick Oosthoek MGM, directeur
Stichting Groenkeur,
E: dick@groenkeur.nl, T: 085 40 107 40, M: 06-2245 3420