Jaarverslag 2020 in het teken van Duurzaam Door

Date

‘Duurzaam Door’ is de titel van het onlangs verschenen geïntegreerde jaardocument van Aeres over 2020. Hierin blikt de Raad van Bestuur terug op een bijzonder jaar dat grotendeels in het teken stond van de uitbraak van het COVID-19 virus en de impact die dat had op het onderwijs en de commerciële activiteiten.

De bestuurlijke fusie met Nordwin College krijgt in juni haar beslag. De toenadering tussen beide partners verloopt als een natuurlijk proces. Aeres en Nordwin College passen qua cultuur bij elkaar en delen dezelfde besturingsfilosofie: gezamenlijkheid, ondernemerschap en verantwoordelijkheid nemen. Er is wederzijds veel vertrouwen in een duurzame toekomst.

Groene veranderaars opleiden

Het is de ambitie van Aeres om op alle opleidingsniveaus de groene veranderaars van de toekomst op te leiden. Aeres-breed krijgt dit steeds beter vorm. Aeres Hogeschool presenteerde haar nieuwe instellingsplan ‘Een groene toekomst – Leren als vliegwiel voor transitie’, waarin de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties een prominente plaats krijgen. Via onderwijs en praktijkgerichte onderzoek leveren studenten heel concreet een bijdrage aan acht duurzame doelstellingen (SDG’s).

Eerste practoraat kringlooplandbouw in het mbo

Aeres MBO benoemt in 2020 haar eerste practor kringlooplandbouw. Met hulp van docenten en studenten gaat het practoraat een langetermijnvisie uitwerken voor agrarische ondernemers die de transitie naar kringlooplandbouw gaan maken. De ervaringen en kennis die dit proces opleveren, komen direct ten goede aan het beroepsonderwijs.

Nieuwe koers Nordwin College

Voor Nordwin College was 2020 een jaar van bouwen en doorontwikkelen. Nadat de onderwijsinstelling begin 2018 in bestuurlijk en financieel zwaar weer terechtkwam, slaagde de nieuwe directie erin orde op zaken te stellen. Begin 2020 sprak de Onderwijsinspectie haar vertrouwen uit in het bestuur en bevond zij de financiën op orde. De resultaten beginnen hun vruchten af te werpen.

Crisismanagement

Een multidisciplinair crisisteam onder leiding van het College van Bestuur coördineert de maatregelen die nodig zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus. Naast de coronacrisis krijgt Aeres eind juni te maken met een tweede crisis in de vorm van een ransomeware-aanval. Na snel en krachtig ingrijpen zijn er in verschillende lagen van de infrastructuur extra beveiligingen aangebracht.

Duurzame inzetbaarheid

Goed werkgeverschap draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Uit het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat Aeres-medewerkers, vergeleken met branchegenoten, meer tevreden zijn over hun werkgever. Dit levert Aeres het keurmerk ‘World-class Workplace’ op (voorheen ‘Beste Werkgever’).

Ambitie

Sinds corona ziet de wereld er anders uit. Wat niet verandert is onze ambitie om de groene veranderaars van de toekomst op te leiden. Samen met Nordwin College gaat Aeres ook in 2021 door met de realisatie van die duurzame toekomstvisie.

Klik hier voor het geïntegreerd jaarverslag 2020.