Nieuw lectoraat Agrarisch waterbeheer in Dronten

Nieuw lectoraat Agrarisch waterbeheer

Date

Klimaatverandering leidt de laatste jaren steeds meer tot wateroverlast en droogte. Beide problemen vragen in toenemende mate om oplossingen. Daarnaast is de waterkwaliteit nog steeds op veel plaatsen onvoldoende wat gevolgen heeft voor de volksgezondheid en de biodiversiteit. Aeres Hogeschool Dronten wil met het nieuwe lectoraat Agrarisch waterbeheer actief met deze problematiek aan de slag. Vanaf 1 april zal dr.ir. Wolter van der Kooij invulling geven aan dit nieuwe lectoraat

Met het nieuwe lectoraat Agrarisch waterbeheer wil de hogeschool zich richten op kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het Nederlands landelijk gebied. Dat kan bijvoorbeeld zijn gericht op: het terugdringen van vervuiling van het oppervlaktewater door de agrarische sector, het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden en het voorkomen van droogteschade aan gewassen in zandgebieden.

Omdat bodem en water veel raakvlakken met elkaar hebben zal de nieuwe lector nadrukkelijk met het lectoraat Duurzaam bodembeheer gaan samenwerken. De verwachting is dat beide lectoraten elkaar kunnen versterken. Daarnaast zal Van der Kooij de samenwerking zoeken met partijen als LTO Noord en het Flevolands Agrarisch Collectief. Beide partijen hebben onlangs hun ‘Greenpaper Flevoland’ gepresenteerd waarin watermaatregelen een belangrijke plaatst innemen. Ook met Wageningen University en diverse andere hogescholen zal er worden samengewerkt. 
Van der Kooij wil met het lectoraat een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw door (toekomstige) agrariërs te stimuleren om zelf maatregelen te nemen door hen inzicht te geven in de gevolgen van hun werkzaamheden. Zijn doelstelling is om binnen vijf jaar minimaal 100 agrariërs een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam waterbeheer te laten vervullen. Door agrariërs de mogelijkheid te geven om het waterpeil van hun eigen sloten te regelen en hen inzicht te geven in de waterkwaliteit van hun sloten verwacht de nieuwe lector dat zij hun handelen zullen aanpassen. Door vervolgens best practices met elkaar te laten delen en in het onderwijs in te brengen, verwacht hij dat er veranderingen zullen optreden. Hij is er van overtuigd dat de focus moet liggen op het stimuleren van goed handelen en niet op het afstraffen van fout handelen. 

Duurzaam waterbeheer

Van der Kooij heeft ruime ervaring op het gebied van cultuur- en natuurtechniek. Na zijn studie Cultuurtechniek bij Wageningen University promoveerde hij op het gebied van ruimtelijke ordening en landschapscultuur. Binnen Aeres Hogeschool Dronten doceerde hij jaren op dit vakgebied, daarnaast was hij actief betrokken bij Natuur- en Milieufederatie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. 

Talent voor groei