Op deze pagina vindt u 2017 in kerncijfers: financiële resultaten en een kijkje in de toekomst, aantallen deelnemers, medewerkers en lectoraten.

Inhoud

 • Financiële resultaten
 • Verwacht exploitatieresultaat per stichting
 • Aantal deelnemers in het onderwijs (Stichting Aeres Groep)
 • Personele kengetallen
 • Aantal lectoraten 

Financiële resultaten

Per 31 december 2017 bedraagt het balanstotaal € 144.651.000. Daarmee is het 1,2 mln. lager dan in 2016. Het financiële resultaat is voor heel Aeres € 999.000 positief; een rendement van 0,8%. Ten opzichte van een fors negatieve begroting voor 2017, komt het resultaat daarmee aanmerkelijk beter uit dan verwacht. Oorzaak zijn met name de hogere baten in het hoger onderwijs, maar ook de resultaten van de commerciële activiteiten zijn verbeterd.

Het resultaat ziet er per onderdeel als volgt uit:

Verwacht exploitatieresultaat per stichting

De verwachting is dat het aantal deelnemers in het vmbo de komende jaren gaat dalen: er komen minder kinderen van de basisschool. In het mbo en bij de hogeschool zal het aantal nog een paar jaar licht stijgen of gelijk blijven. Bij de commerciële activiteiten is ruimte voor groei. Daar is het vinden van toptrainers in combinatie met een relevant aanbod een uitdaging.
In de onderstaande verwachting is geen rekening gehouden met compensatie van de bekostiging in het mbo. Het groen onderwijs wordt deels in 2018 en vanaf 2019 helemaal gelijkgesteld aan de andere scholen van OCW.

Aantallen deelnemers in het onderwijs (stichting Aeres Groep)

Voor het eerst in jaren daalt, ook bij Aeres AOC, het aantal deelnemers van 7.198 naar 7.081. 10 daarvan komen uit het buitenland. De belangrijkste oorzaak is de dubbele uitstroom in het mbo als gevolg van de verkorting van vier naar drie opleidingsjaren. De instroom vmbo is nagenoeg gelijk. De instroom bij het mbo neemt nog steeds toe.
Bij Aeres Hogeschool stijgt het aantal ingeschreven studenten met 8% ten opzichte van 2016 naar 3.450 studenten. 215 daarvan komen uit het buitenland. De stijging is groter dan het landelijk gemiddelde van 5,5%. De commerciële trainingscentra verzorgen activiteiten voor duizenden cursisten.

Personele kengetallen

Aeres-medewerkers werken op 14 locaties en twee flexplekken die vooral in het midden en oosten van het land liggen. Het ziekteverzuim onder de 1.245 (1.002,55 fte) medewerkers blijft ongeveer gelijk of daalt. Het aantal mannen en vrouwen houdt elkaar vrijwel in evenwicht. De mannen werken wel meer in voltijd. 
Stichting Aeres Groep heeft 10,44% medewerkers die ouder zijn dan 60 jaar, ongeveer 0,1% is ouder dan 65 jaar. Het percentage 60+ stijgt licht. Bij Stichting PTC+ (Aeres Tech e.a.) is het percentage 60+ duidelijke hoger (28,61%), bij Aeres Agree lager (3,85%).

Voor heel Aeres zien de kengetallen personeel er als volgt uit:

Lectoraten

In 2017 heeft Aeres Hogeschool dertien lectoraten: twee in Almere, zeven in Dronten en vier in Wageningen. Het veertiende lectoraat start op 1 januari 2018. De lectoraten werken binnen drie onderzoeksprogramma’s en vier onderzoekslijnen. In bijlage 9 van het jaarverslag ‘Ruimte voor verantwoordelijkheid’ staat de publicatielijst.

Onderzoekprogramma: Groene en vitale leefomgeving
Onderzoekslijn: Groene en vitale stad
Faculteit: Aeres Hogeschool Almere
Lectoraten:

 • Groene en vitale stad
 • Voedsel en gezond leven

Onderzoekprogramma: Duurzaam ondernemen
Onderzoekslijn: Vitale agribusiness
Faculteit: Aeres Hogeschool Dronten
Lectoraten:

 • Aardappelketen en sectorinnovatie
 • Duurzame energie en groene grondstoffen
 • Precisielandbouw (Smart farming)
 • Vitale agribusiness via cyclische proces- en productieketens (circulaire economie)

Onderzoekprogramma: Duurzaam ondernemen
Onderzoekslijn: Vitale landbouw
Faculteit: Aeres Hogeschool Dronten
Lectoraten:

 • Beweiding
 • Duurzaam bodembeheer
 • Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij
 • Management van rundergezondheid (m.i.v. 1 januari 2018)

Onderzoekprogramma: Wijs(heid)
Onderzoekslijn: Wijs(heid)
Faculteit: Aeres Hogeschool Wageningen
Lectoraten:

 • Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers
 • Professionele identiteit en organisatieontwikkeling
 • Responsief onderwijs en kenniscreatie
 • Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen