Lid Raad van Toezicht

Functieprofiel lid Raad van Toezicht Aeres 

Doel van de functie
De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde om de ambities van Aeres te realiseren (adviestaak), houdt toezicht op het beleid van het bestuur (toezichtstaak) en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit. Daarnaast bewaakt de Raad de eigenheid van de afzonderlijke onderdelen. Ten slotte heeft de Raad een werkgeversrol naar het College van Bestuur.

Omgeving en positie
Aeres bestaat uit Aeres VMBO en MBO (waaronder PrO), Aeres Hogeschool, Aeres Tech, Aeres Agree en andere ondersteunende rechstpersonen. Binnen het Raad van Toezichtmodel wordt een scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden binnen de onderwijsorganisatie. De bestuurlijke bevoegdheden liggen bij het College van Bestuur, de toezichthoudende bij de Raad van Toezicht.

Algemene vereisten Raad van Toezicht
- Maatschappelijk heterogene samenstelling.
- Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders. 
- De leden hebben affiniteit met het onderwijsveld en binding met de groene sector of het bedrijfsleven. 
- Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken. 

Invulling
Een lid van de Raad van Toezicht:
- Houdt toezicht op het uitvoeren van het strategisch (meerjaren)beleid van Aeres.
- Vervult de formele taken die betrekking hebben op het toezicht, waaronder goedkeuring van jaarverslag, begroting en jaarrekening. 
- Toetst strategische afwegingen in relatie tot de (maatschappelijke) doelstellingen van Aeres. 
Bewaakt het belang van interne en externe stakeholders. 
Initieert contacten welke voor het realiseren van de ambities van Aeres van belang kunnen zijn. 
Deelt met het College van Bestuur thema’s als de invulling van het maatschappelijk      ondernemerschap tegen de achtergrond van huidige ontwikkelingen in het onderwijs, innovatie en verbreding van de dienstverlening, de samenwerking met ketenpartners en het verder verbeteren van de bedrijfsvoering. 

Samenvatting competenties
- Omgevingsbewust: is goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en kan deze kennis effectief inzetten. 
- Netwerken: effectieve relaties met anderen ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op het begrip van andermans perspectief en belangen (zowel binnen de organisatie als daarbuiten) en het adequeaat inzetten van  informele netwerken. 
- Strategisch inzicht: kan een langetermijnvisie vertalen naar concrete doelen ten behoeve van richting en sturing binnen de organisatie.
-Teamspeler: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, gebaseerd op afspraken binnen de groep. Ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort. 
- Leervermogen: neemt nieuwe informatie tot zich en past de informatie effectief toe
- Zelfreflectie: is in staat eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en staat open voor evaluatie door anderen. Past externe evaluatie toe op  gedrag en standpunten. 

De competenties zijn uitgewerkt in de bijlage 


Kennis en formele vereisten 
- Heeft affiniteit met het onderwijs en de doelstellingen van Aeres.
- HBO of academisch werk- en denkniveau.
Heeft kennis van de onderwijssector, dan wel relevante ’groene’ sectoren.
Beschikt over expertise op het gebied van onderzoek en kennisvalorisatie.
Heeft kennis van financiën, bedrijfsvoering en bestuurlijke processen in complexe organisaties.
Heeft visie, kan integrale belangenafwegingen maken.
Is gecommitteerd en voldoende beschikbaar.
Is positief kritisch ingesteld, kan het College van Bestuur uitdagen en als sparring partner en klankbord optreden.
Is een teamspeler en een bruggenbouwer.
Kan waar nodig distantie houden, kent de verschillen tussen toezicht houden op afstand en de bestuurlijke uitvoering.
Heeft ervaring met het dragen van eindverantwoordelijkheid van een grote organisatie.
Beschikt over adequate bestuurlijke ervaring.
Heeft ervaring als toezichthouder en is ingevoerd in corporate governance issues.

Resultaatgebieden 

De Raad van Toezicht heeft een drietal resultaatgebieden:

1. Sparringpartner en ambassadeur

De Raad van Toezicht heeft een klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur.
Ondersteunt het college van bestuur actief door het leggen van belangrijke contacten.
Staat het College van Bestuur met raad en daad terzijde.

2. Integraal toezicht

Integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken bij Aeres, de door Aeres in stand gehouden instellingen en op het beleid van het College van Bestuur. Het integraal toezicht houdt in dat op alle onderdelen van Aeres alle relevante belangen in overweging worden genomen. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op de samenhang van onderwijskundige en maatschappelijke keuzen. Er wordt ruimte geboden voor de uniciteit, in zowel opdracht als grondslag, van de afzonderlijke onderdelen. Deze leiden tot een actief en verantwoord vormgeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Aeres binnen de samenleving.

3. Uitoefenen werkgeversrol

Het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het College van Bestuur.
Het, indien noodzakelijk, nemen van disciplinaire maatregelen naar het College van Bestuur.

Wervingsprocedure

De reactietermijn sluit op 23 januari 2018. De gesprekken staan gepland in week 6 en 7 van 2018.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur, via 088-020 7000.

Heeft u belangstelling voor de functie van Lid Raad van Toezicht Aeres, mail dan uiterlijk 23 januari 2018 uw reactie met curriculum vitea naar vacature@aeres.nl