Een groene leefomgeving en veilig voedsel zijn levensvoorwaarden. Het gaat daarbij zowel om het groen in onze directe leef- en werkomgeving, maar ook om het (agrarisch) landschap, de agrarische productie, de waterbronnen en de natuur daaromheen. Zonder groen geen zuurstof, voedsel of (schoon) water, zonder groen geen ruimte om te recreëren, te ontspannen of op te laden. Een groene leefomgeving is kortom onmisbaar voor de kwaliteit van ons leven. Veilig en voldoende voedsel voor iedereen, wereldwijd, is een continu streven.

x
 • Home |
 • Over Aeres |
 • Uitgangspunten

Dit is wat ons bindt en drijft

De uitgangspunten van de Aeres Groep zijn:

 De mens staat centraal in de gehele Aeres Groep. De mens als

 • ontwikkelaar van kennis;
 • vertegenwoordiger en ontwikkelaar van zijn of haar cultuur;
 • producent van voedsel/ verwerker van grondstoffen;
 • faciliteerder van de inrichting van de leefomgeving;
 • gebruiker van voedsel, van natuur en landschap;
 • consument van recreatieve voorzieningen in de natuur, als sporter en houder van gezelschapsdieren.

Wat de Aeres Groep als geheel drijft, is de maatschappelijke opdracht om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot wereldburger en ondernemend professional. Dit om uiteindelijk bij te dragen aan:

 • een duurzame voedselproductie en –verdeling;
 • een duurzame leefomgeving, natuur en landschap;
 • een duurzame gezonde leefstijl; 
 • de lerende mens.

De Aeres Groep wil bijdragen aan duurzaam leren, handelen en produceren.

Missie

De Aeres Groep daagt leerlingen en studenten uit om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke professionals die hun vak verstaan. Professionals die hun kennis en kunde inzetten in het werken met ‘leven’ en zich bewust zijn van de betekenis van hun handelen.

De Aeres Groep speelt actief in op de verwachtingen van de maatschappij en draagt bij aan het oplossen van de uitdagingen in de groene sector.
 

Kerntaken

Uit deze missie volgen de volgende kerntaken van de Aeres Groep:

 • Ontwikkeling begeleiden, door (groene) kennis door te geven, te leren leren, te trainen, begeleiden, coachen;
 • Bijdragen aan de beschikbare deskundigheid in het groene domein door toegepast onderzoek, het samenbrengen van kennis en het aanmoedigen van debat;
 • De kwaliteit van het maatschappelijk debat over “groen” te vergroten, door kennis aan te dragen, reflectie te bieden en perspectieven te benoemen.

Visie

Het (voorbereidend) beroepsonderwijs is de kern van het bestaan van de Aeres Groep. De groep wil de (toekomstige) professional helpen vaart te geven aan de leven lange professionele ontwikkeling van zijn of haar talenten en professionele identiteit. Ze werkt daarbij vanuit twee perspectieven: groen en onderwijs. Vanuit de perspectieven ‘groen’ en ‘onderwijs’ zijn de tweelingthema’s productiviteit & prestatie, kwaliteit & waarde en veiligheid & vertrouwen daarbij fundamenteel.

De professional in het groene domein staat centraal in het handelen. De Aeres Groep wil mensen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, om talenten te ontdekken en deze maximaal te ontwikkelen. De groep geeft haar deelnemers de ruimte zich te ontwikkelen tot bewuste en ruimdenkende professionals die de betekenis van groen in de samenleving vormgeven. Daarnaast stimuleert de groep ze ook de ontwikkelingen op het gebied van kennis en technologie binnen hun vakgebied te (blijven) volgen. De Aeres Groep ontwikkelt leer- en experimenteerruimte om dat mogelijk te maken.
De medewerkers van de Aeres Groep zijn bewuste professionals. Ze nemen hun eigen ontwikkeling ter hand en leggen zo de basis voor een organisatie die kwaliteit levert, continu leert en zich ontwikkelt en up-to-date is. Die ruimte krijgen ze, die ruimte nemen ze.

In de buitenwereld

Om dit te kunnen realiseren wil de Aeres Groep zich ontwikkelen tot een kwalitatief sterke, nationaal en internationaal herkenbare en goed geprofileerde kennisinstelling voor het groene domein. De groep verbindt zich daarbij actief met de beroepspraktijk, met collega-instellingen, overheden en andere betrokken partijen in de buitenwereld. Ze geeft ook bewust ruimte aan de diverse benaderingen in onze vakgebieden. Door deelnemers bloot te stellen aan diverse opvattingen over hun vakgebied draagt de groep bij aan hun vorming. Zo ontstaat bovendien de beste garantie op een toekomstgericht aanbod.

Interne organisatie

De Aeres Groep is opgebouwd uit relatief kleine locaties die de missie van de groep vervullen binnen hun specifieke context en hun eigen identiteit. Ze creëert binnen die locaties een herkenbare en vertrouwde omgeving voor leerlingen en studenten en ieder onderdeel is op inhoud en gedeelde waarden verbonden met andere locaties en onderdelen van de groep. De groep deelt de bedrijfsvoering om schaalvoordelen te kunnen benutten. Daarbij streeft ze naar een duurzame exploitatie, sturing op bedrijfsvoering en efficiency, gepast ondernemerschap en aandacht voor duurzaamheid. Met de focus op kwaliteit realiseert ze goed en aantrekkelijk onderwijs dat voldoende aantallen deelnemers garandeert.

Professionele code

Betrokken en duurzaam

Vanuit betrokkenheid wil de Aeres Groep bijdragen aan: een duurzame voedselproductie en – verdeling, een duurzame leefomgeving, natuur en landschap, een gezonde leefstijl en de lerende mens. Dat is wat de Aeres Groep drijft: de maatschappelijke opdracht om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot wereldburger en ondernemend professional.

Dit betekent dat we:

 • onze verantwoordelijkheid nemen voor en een bijdrage leveren aan een duurzamer wereld;
 • duurzaamheid als criterium betrekken bij bouwen en aanbestedingen en bij onze bedrijfsvoering;
 • op een diervriendelijke manier omgaan met de dieren in onze verschillende opleidingsfaciliteiten;
 • zorgvuldig omgaan met middelen (gegevens, geld, apparatuur, meubilair, etc.);
 • zorgvuldig omgaan met het melden van integriteitschendingen;
 • met gelijkwaardigheid als basiswaarde alert zijn op situaties waarinanderen zich niet respectvol behandeld voelen;
 • er alles aan doen om de ontplooiing van onze leerlingen en studenten te stimuleren en hun kansen op studiesucces te vergroten;
 • ons zo gedragen dat we (onderdelen van) de Aeres Groep niet benadelen danwel onszelf ten koste van de (onderdelen van) de Aeres Groep bevoordelen.

Transparant

De Aeres Groep hecht aan transparantie. Transparantie geldt op alle niveaus, in ons werk met leerlingen en studenten en met medewerkers, en als (instellingen binnen) de Aeres Groep met externe relaties en organisaties.
Open zijn betekent dat anderen kunnen waarnemen wat er gebeurt. Dat zorgt ervoor dat onze bedoelingen duidelijk zijn, eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn uitgangspunten voor ons handelen. We gaan zorgvuldig te werk.
We respecteren, ook bij het omgaan met moderne communicatiemiddelen, de persoonlijkelevenssfeer van leerlingen en studenten, medewerkers, externe relaties en sollicitanten.

Dit betekent dat we:

 • een werk- en studiesfeer creëren waarbij het normaal gevonden wordt over de grenzen van het eigen werk heen te kijken;
 • ons realiseren dat we in ons professioneel handelen afhankelijk van elkaar zijn. Binnen de Aeres Groep is het realiseren van een werksfeer van wederzijds vertrouwen waarin we ons open stellen voor feedbacken kritiek daarom de standaard;
 • ongeacht onze positie in de organisatie verschillende visies en meningen accepteren en ze, zo mogelijk, als motor voor ontwikkelingen gebruiken;
 • belanghebbenden kunnen laten zien hoe de werkprocessen zijn ingericht en hoe beslissingen zijn beargumenteerd. We hanteren geen verborgen agenda’s;
 • onze informatie overzichtelijk ordenen en zo organiseren dat deze voor belanghebbenden toegankelijk is;
 • transparant controleren en toetsen aan externe en interne regelgeving;
 • willen leren van fouten. Dat vereist een vanzelfsprekende rapportage en een toegankelijke analyse van incidenten, misverstanden en fouten en mogelijkheden om die te ondervangen.

Professioneel

Gewetensvolle professionaliteit en vakbekwame functie-uitoefening vormen voor ons de basis voor de kwaliteit en de continuïteit van onze organisatie.
We houden ons aan de geschreven en ongeschreven regels die voor de eigen functie en de daarbij behorende rollen en taken gelden.

Dit betekent dat we:

 • ons bewust zijn van onze individuele verantwoordelijkheid voor de geestelijke en lichamelijke veiligheid van allen die bij (onderdelen van) de Aeres Groep leren en werken;
 • verantwoord omgaan met onze machtsrelatie ten opzichte van leerlingen en studenten;
 • vanuit leidinggevende posities respectvol en verantwoord optreden naar medewerkers en hen stimuleren dat onderling eveneens te doen;
 • het belang van voorbeeldgedrag onderkennen. Dat geldt niet alleen voor leidinggevenden, maar ook voor medewerkers onderling en voor ons gedrag ten opzichte van leerlingen, studenten en de buitenwereld;
 • een zorgvuldige afweging maken bij professionele beslissingen waarbij ook persoonlijke- en/of organisatiebelangen een rol spelen;
 • elke beoordeling zorgvuldig en zuiver tot stand laten komen;
 • eerlijke voorlichting geven over onze opleidingen zodat potentiële leerlingen en studenten de best mogelijke opleidingskeuze kunnen maken. Daarbij staat de ontwikkeling van de lerende en het carrièreperspectief altijd voorop;
 • ons bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek houden aan internationaal erkende principes van onderzoeksintegriteit;
 • er bij benoemingen voor zorgen dat kandidaten eerlijke en gelijke kansen hebben.

Deze missie, visie en professionele code zijn vertaald naar het strategisch beleidsplan 2011 - 2015. 

Klik hier om dit plan te downloaden

Wilt u een gedrukte versie, dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.

Statuut Strategische samenwerking Aeres Groep

Als gevolg van de samenstelling van de groep heeft de Aeres Groep feitelijk te maken met drie governancecodes, te weten: 1 de Code Goed Onderwijsbestuur (vo), 2 de Branchecode goed bestuur in het mbo en 3 de Branchecode goed bestuur hogescholen. Na analyse van de drie codes besluiten het College van Bestuur en de Raad van Toezicht eind 2013 voor systematische naleving van de Branchecode goed bestuur hogescholen als leidraad voor de principes, uitgangspunten en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De branchecode goed bestuur hogescholen heeft het thema maatschappelijke verbindingen opgenomen. Dit thema bevat de twee onderwerpen 'horizontale dialoog' en 'strategische samenwerking'. Het Statuut Strategische Samenwerking Aeres Groep betreft een uitwerking van 5.2 van de governance code. Omdat de Aeres Groep naast hbo ook mbo, vmbo en PrO aanbiedt heeft dit statuut betrekking op deze hele onderwijskolom binnen Aeres. Gezien de relatie met artikel 5.1 is ervoor gekozen om aan de rand van het statuut ook kort in te gaan op het onderwerp horizontale dialoog en medezeggenschap.

Aeres nieuws

E-mail een vriend