Ondernemerschap is kansen zien en aangrijpen om daarmee (meer)waarde te creëren.
De Aeres Groep wil mensen stimuleren om hun ondernemersgeest te ontwikkelen en te gebruiken. Dat geldt zowel voor de eigen medewerkers als voor de (toekomstig) professionals die we opleiden, trainen en coachen. Ondernemende mensen vinden oplossingen, geven nieuwe impulsen, brengen ideeën in, geven vorm aan innovatie en ontwikkeling. Samen met hen willen we werken aan een sterk en duurzaam groen domein. x
 • Home |
 • Over Aeres |
 • Uitgangspunten

Dit is wat ons bindt en drijft

De uitgangspunten van de Aeres Groep zijn:

 De mens staat centraal in de gehele Aeres Groep. De mens als

 • ontwikkelaar van kennis;
 • vertegenwoordiger en ontwikkelaar van zijn of haar cultuur;
 • producent van voedsel/ verwerker van grondstoffen;
 • faciliteerder van de inrichting van de leefomgeving;
 • gebruiker van voedsel, van natuur en landschap;
 • consument van recreatieve voorzieningen in de natuur, als sporter en houder van gezelschapsdieren.

Wat de Aeres Groep als geheel drijft, is de maatschappelijke opdracht om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot wereldburger en ondernemend professional. Dit om uiteindelijk bij te dragen aan:

 • een duurzame voedselproductie en –verdeling;
 • een duurzame leefomgeving, natuur en landschap;
 • een duurzame gezonde leefstijl; 
 • de lerende mens.

De Aeres Groep wil bijdragen aan duurzaam leren, handelen en produceren.

Missie

De Aeres Groep: duurzaam leren en leven!

De Aeres Groep levert een bijdrage aan het wereldvoedselvraagstuk en het duurzaam omgaan met onze leefomgeving. Dit doet de Aeres Groep door mensen te begeleiden bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijk wereldburger. Dat betekent begeleiding bij de ontwikkeling van vakmanschap, mensen leren leren en mensen leren zich bewust te zijn van de betekenis van hun handelen voor morgen.  

Kerntaken

Uit deze missie volgen de volgende kerntaken van de Aeres Groep:

 • Ontwikkeling begeleiden, door (groene) kennis door te geven, te leren leren, te trainen, begeleiden, coachen;
 • Bijdragen aan de beschikbare deskundigheid in het groene domein door toegepast onderzoek, het samenbrengen van kennis en het aanmoedigen van debat;
 • De kwaliteit van het maatschappelijk debat over “groen” te vergroten, door kennis aan te dragen, reflectie te bieden en perspectieven te benoemen. 

Professionele code

Betrokken en duurzaam

Vanuit betrokkenheid wil de Aeres Groep bijdragen aan: een duurzame voedselproductie en – verdeling, een duurzame leefomgeving, natuur en landschap, een  gezonde leefstijl en de lerende mens. Dat is wat de Aeres Groep drijft: de maatschappelijke opdracht om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot wereldburger en ondernemend professional.

Dit betekent dat we:

 • onze verantwoordelijkheid nemen voor en een bijdrage leveren aan een duurzamer wereld;
 • duurzaamheid als criterium betrekken bij bouwen en aanbestedingen en bij  onze bedrijfsvoering;
 • op een diervriendelijke manier omgaan met de dieren in onze verschillende opleidingsfaciliteiten;
 • zorgvuldig omgaan met middelen (gegevens, geld, apparatuur, meubilair, etc.);
 • zorgvuldig omgaan met het melden van integriteitschendingen;
 • met gelijkwaardigheid als basiswaarde alert zijn op situaties waarinanderen zich niet respectvol behandeld voelen;
 • er alles aan doen om de ontplooiing van onze leerlingen en studenten te stimuleren en hun kansen op studiesucces te vergroten;
 • ons zo gedragen dat we (onderdelen van) de Aeres Groep niet benadelen danwel onszelf ten koste van de (onderdelen van) de Aeres Groep bevoordelen.

Transparant

De Aeres Groep hecht aan transparantie. Transparantie geldt op alle niveaus , in ons werk met leerlingen en studenten en met medewerkers, en als (instellingen binnen) de Aeres Groep metexterne relaties en organisaties.
Open zijn betekent dat anderen kunnen waarnemen wat er gebeurt. Dat zorgt ervoor dat onze bedoelingen duidelijk zijn, eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn uitgangspunten voor ons handelen. We gaan zorgvuldig te werk.
We respecteren, ook bij het omgaan met moderne communicatiemiddelen, de persoonlijkelevenssfeer van leerlingen en studenten, medewerkers, externe relaties en sollicitanten.

Dit betekent dat we:

 • een werk- en studiesfeer creëren waarbij het normaal gevonden wordt over de grenzen van het eigen werk heen te kijken;
 • ons realiseren dat we in ons professioneel handelen afhankelijk van elkaar zijn. Binnen de Aeres Groep is het realiseren van een werksfeer van wederzijds vertrouwen waarin we ons open stellen voor feedbacken kritiek daarom de standaard;
 • ongeacht onze positie in de organisatie verschillende visies en meningen accepteren en ze, zo mogelijk, als motor voor ontwikkelingen gebruiken;
 • belanghebbenden kunnen laten zien hoe de werkprocessen zijn ingericht en hoe beslissingen zijn beargumenteerd. We hanteren geen verborgen agenda’s;
 • onze informatie overzichtelijk ordenen en zo organiseren dat deze voor belanghebbenden toegankelijk is;
 • transparant controleren en toetsen aan externe en interne regelgeving;
 • willen leren van fouten. Dat vereist een vanzelfsprekende rapportage en een toegankelijke analyse van incidenten, misverstanden en fouten en mogelijkheden om die te ondervangen.

Professioneel

Gewetensvolle professionaliteit en vakbekwame functie-uitoefening vormen voor ons de basis voor de kwaliteit en de continuïteit van onze organisatie.
We houden ons aan de geschreven en ongeschreven regels die voor de eigen functie en de daarbij behorende rollen en taken gelden.

Dit betekent dat we:

 • ons bewust zijn van onze individuele verantwoordelijkheid voor de geestelijke en lichamelijke veiligheid van allen die bij (onderdelen van) de Aeres Groep leren en werken;
 • verantwoord omgaan met onze machtsrelatie ten opzichte van leerlingen en studenten;
 • vanuit leidinggevende posities respectvol en verantwoord optreden naar medewerkers en hen stimuleren dat onderling eveneens te doen;
 • het belang van voorbeeldgedrag onderkennen. Dat geldt niet alleen voor leidinggevenden, maar ook voor medewerkers onderling en voor ons gedrag ten opzichte van leerlingen, studenten en de buitenwereld;
 • een zorgvuldige afweging maken bij professionele beslissingen waarbij ook persoonlijke- en/of organisatiebelangen een rol spelen;
 • elke beoordeling zorgvuldig en zuiver tot stand laten komen;
 • eerlijke voorlichting geven over onze opleidingen zodat potentiële leerlingen en studenten de best mogelijke opleidingskeuze kunnen maken. Daarbij staat de ontwikkeling van de lerende en het carrièreperspectief altijd voorop;
 • ons bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek houden aan internationaal erkende principes van onderzoeksintegriteit;
 • er bij benoemingen voor zorgen dat kandidaten eerlijke en gelijke kansen hebben.

Deze missie, visie en professionele code zijn vertaald naar het strategisch beleidsplan 2011 - 2015. 

Klik hier om dit plan te downloaden

Wilt u een gedrukte versie, dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.  

E-mail een vriend