Een groene leefomgeving is een levensvoorwaarde. Het gaat daarbij zowel om het groen in onze directe leef- en werkomgeving, maar ook om het (agrarisch) landschap, de waterbronnen en de natuur daaromheen. Zonder groen geen zuurstof, voedsel of (schoon) water, zonder groen geen ruimte om te recreëren, te ontspannen of op te laden. Een groene leefomgeving is kortom onmisbaar voor de kwaliteit van ons leven. 
De Aeres Groep wil het belang van een groene, gezonde leefomgeving, biodiversiteit en een ecologische balans onder de aandacht blijven brengen en vergroten. Voor nu en later.
x
 • Home |
 • Over Aeres |
 • Speerpunten

Diversiteit is onze kracht, samenwerking onze kans

Op deze pagina vindt u de kern van het strategisch beleidsplan 2011-2015. Dit plan is in 2011 ontstaan in reactie op interne en externe ontwikkelingen en opgesteld na brainstormsessies en gesprekken met medewerkers. Na een aantal jaren van organisatie- en merkontwikkeling is de tijd gekomen om meer naar buiten te kijken en om de relaties met de buitenwereld te versterken. Het motto van de nieuwe strategisch beleid is ‘Diversiteit is onze kracht, samenwerking onze kans’.

Ambities

Wereldbol duurzaamheidDe Aeres Groep werkt de komende vier jaar aan de volgende ambities:

 • versterken van synergie en bundeling van expertise en activiteiten;
 • realiseren van onderscheidend onderwijs en instellingen met een duidelijke identiteit;
 • excelleren door het leveren van kwaliteit;
 • duurzaamheid als norm.

Om dit te realiseren moet de Aeres Groep:

 • ontwikkeling en innovatie voortdurend stimuleren;
 • adequate bedrijfsvoering hebben;
 • ontwikkelings- en resultaatgerichtheid  personeel stimuleren en flexibiliteit vergroten;
 • trotse medewerkers hebben die graag bij de Aeres Groep werken en dat ook uitdragen.

Ontwikkelingslijnen

Belangrijkste ontwikkelingslijnen zijn:

 • De organisatie – versterken en verdiepen van het bestaande
  We gaan de organisatie herinrichten met het accent op bundeling van krachten. Het perspectief van de bundeling verschilt per onderwijstype. Voor vmbo en pro komt de nadruk te liggen om samen te zorgen voor meer instroom, het uitbouwen van leerwegen als GL en het Groene Lyceum en het verbeteren van de doorstroom naar het mbo en hbo. Voor mbo, hbo en praktijkleren gaan we de onderlinge relaties uitbouwen op basis van thema’s en optimaal gebruik van de beschikbare faciliteiten. Dit gebeurt al dan niet binnen de te ontwikkelen vier Aeres-centra (zie onder).
  Ook is het exploiteerbaar houden van de gehele organisatie een duidelijk aandachtspunt en dan met name de kleinere locaties en de bijzondere opleidingen. Geld moet ten goede komen aan de deelnemers en daar is een professionele organisatie voor nodig die kwaliteit levert.
 • De inhoud - verbreden en vernieuwen
  De uitdaging voor pro en vmbo is het zo goed mogelijk blijven begeleiden van leerlingen en het blijven bieden van kwalitatief goed onderwijs, ook wanneer de middelen daartoe minder worden.
  Voor mbo en hbo geldt dat zij elkaar moeten kunnen versterken zodat ontwikkelkracht toeneemt. Dit krijgt concreet vorm in de te ontwikkelen Aeres centra.
  Commerciële activiteiten moeten direct of indirect een bijdrage leveren aan de corebusiness. Dat kan door het generen van ontwikkel- en innovatiegelden of door bij te dragen aan de kennis van medewerkers of mensen in de groene sector.
 • De kwaliteitszorg – stimuleren en borgen
  PCDA-cyclusDe Aeres Groep wil in al haar handelen uitstekende kwaliteit leveren. De instellingen bouwen hun kwaliteitssystemen uit die aansluiten op de gezamenlijke planning & controle cyclus. De Aeres Groep wil de extern ontstane bureaucratie in haar voordeel gebruiken om de kwaliteit van haar producten en diensten en, primair het onderwijs zelf, te verhogen.

Nieuw landschap met Aeres-centra

Alle hiervoor genoemde ambities en ontwikkelingen wil de Aeres Groep realiseren in een nieuw landschap waarin naast het reguliere aanbod ruimte is voor vier Aeres-centra. Een Aeres-centrum is geen organisatorische eenheid. Het is een virtueel netwerk van mensen, middelen en faciliteiten. Deze centra kunnen echter alleen tot ontwikkeling en tot bloei komen wanneer het reguliere onderwijsaanbod op orde is.
Aeres-centra bieden ruimte voor inspiratie, vernieuwing en leren in de groene kennissector en hebben de volgende kerntaken:

 • kennisinnovatie (toegepast onderzoek, concept- en toolontwikkeling, excellente expertise);
 • kennistransfer (praktijk- en competentietraining, geaccrediteerd onderwijs, consultancy);
 • kenniscirculatie (digitaal platform/netwerk; seats2meet, conference room, lunchbox).

De vier Aeres-centra zijn afgeleid van de uiteenlopende sectoren waaraan kennisinstellingen binnen de Aeres Groep (Groenhorst, CAH Vilentum, Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool en PTC+) een bijdrage willen leveren:

 • Kenniscentrum Ondernemerschap, agrifood & bio-economie. Dit Aeres-centrum richt zich vooral op het ontwikkelen van verantwoord ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkeling in de agrifood en tuinbouw. Hoofdlocatie is Dronten.
 • Kenniscentrum Dier en gezondheid. In dit Aeres-centrum staat de gezondheid en het welzijn van mens en dier centraal, met name in relatie tot elkaar. Hoofdlocatie is Barneveld.
 • Kenniscentrum Life sciences: leefomgeving  en samenleving. Dit Aeres-centrum richt zich vooral op de ontwikkeling van een gezonde samen- en leefomgeving in het stedelijk gebied. Hoofdlocatie is Almere.
 • Kenniscentrum LED4Planet (learning, ecology and development for planet). Dit centrum richt zich op essentiële vraagstukken over het duurzaam (= voor het leven, 4ife) leren en ontwikkelen van professionals, teams en (onderwijs)organisaties. Hoofdlocatie is Wageningen.

 

Klik hier om het volledige strategische beleidsplan (3 MB) te downloaden.

Wilt u een gedrukte versie? Dan kunt u gebruik maken van het vraagformulier op de contactpagina.

E-mail een vriend